آی هانامی کاتاته دری ایکیو به این صورت انجام میشود.

آموزش aihanami katatedori Ikkyo در آیکیدو: