برای شیرجه زدن رو به جلو در آیکیدو به صورت مائه اوکمی (mae ukemi) انجام صورت میگیرد که بدین صورت است

آموزش mae ukemi :

برای شیرجه زدن ابتدا در گارد بایستید و دستی که به صورت hanmi است را کمی قوس دهید ( به صورت نیم دایره در بیاورید) مانند عکس آموزشی زیر:

مائه اوکمی

2 : و دستی را که به صورت نیم دایره انجام قرار گرفته است را کمی لمس به زمین شیرجه بزنید مانند عکس آموزشی زیر:

mae_ukemi

نکته: به هیچ عنوان سرتان نباید کوچیکترن برخوردی به زمین داشته باشد

3 : بعد از شیرجه زدن برای پاه شدن باید در همان گاردی که بودید به همان صورت بلند شوید مانند عکس آموزشی زیر:

blank

عکس کامل آموزشی mae ukemi به صورت گیف:

blank