اُفت زدن در آیکیدو

افت زدن

در هنرهای رزمی فقط حمله کردن و تکنیک زدن نیست!شما باید یاد بگیرید که زمانی گیر تکنیک حریف مقابل افتادید چیکار کنید و چگونه با ضربات همراهی کنید تا اسیب کمتری بخورید آیکیدو هم به همین شکل است

همانطوری که میدانید آیکیدو یعنی کنترل نیرو پس شما هم زمانی که به طور ناخواسته گیر تکنیک حریف خوردید باید طوری ضربات را کنترل کنید تا کمترین اسیب را ببینید

در آیکیدو همه باید افت زدن را بلد باشند در غیر این صورت شما همیشه در هنگام تمرینات اسیب جدی میبینید و در اجرای تکنیک به مشکل برمیخورید

UKEMI (اوکِمی) یا معلق زدن یا اُفت زدن

در آیکیدو اُفت زدن (یا افتادن) به صورت: سمت جلو، عقب و یا پهلو انجام میشود.که اوکمی بر سه اساس:

۱- MAEUKEMI (ماِاوکمی) یا افت از جلو
۲- YOKOUKEMI (یوکواوکمی) یا افت از پهلو
۳- USHIROUKEMI (اُشیرواوکمی) یا افت از عقب

مطلب یادگیری این مقاله: آموزش ukemi