آی هانامی کاتاته دری شییوناگه به این صورت انجام میشود.

آموزش aihanami katatedori shihonage در آیکیدو: