مرور دسته بندی

مقالات آموزشی آیکیدو

افت زدن

اُفت زدن در آیکیدو

در هنرهای رزمی فقط حمله کردن و تکنیک زدن نیست!شما باید یاد بگیرید که زمانی گیر تکنیک حریف مقابل افتادید چیکار کنید و چگونه با ضربات همراهی کنید تا اسیب کمتری بخورید آیکیدو هم به همین شکل است

نرمش در آیکیدو

آموزش ویدیوی نرمش آیکیدو

قبل از شروع هر ورزشی باید نرمش مخصوص به انرا جهت گرم کردن انجام بدهید یک نرمش درست باعث آماده شدن بدن شما برای شروع تمرین میشود نرمش در ایکیدو به دو روش قابل اجرا است