مرور دسته بندی

حرکات نرمشی آیکیدو

نرمش در آیکیدو

آموزش ویدیوی نرمش آیکیدو

قبل از شروع هر ورزشی باید نرمش مخصوص به انرا جهت گرم کردن انجام بدهید یک نرمش درست باعث آماده شدن بدن شما برای شروع تمرین میشود نرمش در ایکیدو به دو روش قابل اجرا است