مرور دسته بندی

حرکات آیکیدو واقعیت دارد؟

آیکیدو واقعی است

آیکیدو نمایشی است؟!

آیا ورزش آیکیدو نمایشی است؟! چطور ممکن است که دفاع کننده خیلی ارام و خونسرد بدون کوچیکترین درگیری سخت حریف حمله کننده را خیلی راحت از پا در میاورد؟!