مرور دسته بندی

نقاط حساس بدن

نقاط حساس بدن

9 نقطه ی حساس در بدن

بدن انسان بسیار پیچیده و شگفت انگیز است اما با این حال نقاطی از بدن وجود دارد که بسیار حساس و اسیب پذیر هستن.شما با این نقاط حساس بدن میتوانید در دفاع شخصی بکار ببرید و خودتان را از دست مهاجمین در امان بدارید