مرور برچسب

اموزش funakogi undo

funakogi undo in aikido

آموزش ویدیوی funakogi undo

فوناکوگی اوندو در آیکیدو به این صورت انجام میشود که دست ها از مچ شل تر رو به پایین حالت میگیرد البته گفتنی است که بیشتر شبیه پارو زدن است که به این صورت انجام میشود