مرور برچسب

Exercise at Aikido

نرمش در آیکیدو

آموزش ویدیوی نرمش آیکیدو

قبل از شروع هر ورزشی باید نرمش مخصوص به انرا جهت گرم کردن انجام بدهید یک نرمش درست باعث آماده شدن بدن شما برای شروع تمرین میشود نرمش در ایکیدو به دو روش قابل اجرا است