مرور برچسب

rei

آموزش rei

آموزش Rei در آیکیدو

احترام گذاشتن در آیکیدو رِی (rei) نامیده میشود شما با احترام گذاشتن به حریف خود و یا اساتید میتوانید تمرین و یا ورود به کلاس را انجام بدهید