مرور برچسب

ukemi یا افت زدن در ایکیدو

افت زدن

اُفت زدن در آیکیدو

در هنرهای رزمی فقط حمله کردن و تکنیک زدن نیست!شما باید یاد بگیرید که زمانی گیر تکنیک حریف مقابل افتادید چیکار کنید و چگونه با ضربات همراهی کنید تا اسیب کمتری بخورید آیکیدو هم به همین شکل است